Οι Δεξιότητες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω του σχεδίου δράσης AUEB Coding Factory εστιάζει στην εκπαίδευση σε θέματα προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού Η/Υ, δεδομένου ότι μέσω του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ευρεία εφαρμογή σε όλους τους  επαγγελματικούς τομείς και κλάδους των επιχειρήσεων οι οποίοι ενσωματώνουν τον προγραμματισμό Η/Υ στην καθημερινή τους δραστηριότητα και παραγωγική διαδικασία.

Μέσω του Προγράμματος AUEB Coding Factory οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη, θα έρθουν πιο κοντά στη τεχνολογία και θα αποκτήσουν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και προσόντα που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία με δημιουργικό τρόπο.

Μέσω του Προγράμματος AUEB Coding Factory οι εκπαιδευόμενοι θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, αφού θα αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν πιο αποτελεσματικά στην ψηφιακή οικονομία.

 

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος AUEB Coding Factory είναι:

  1. Να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με προηγμένες δεξιότητες (reskilling) ώστε να μπορούν συμβάλλουν στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων λογισμικού, υπηρεσιών, εφαρμογών και γενικά λύσεων σε πραγματικά προβλήματα της ψηφιακής οικονομίας.
  2. Να αυξήσει την παραγωγικότητα (upskilling) στους επιμέρους τομείς της οικονομίας.
  3. Να δημιουργήσει μία ψηφιακή κουλτούρα αλλά και το αίσθημα της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην αντιμετώπιση -με εργαλεία προγραμματισμού- των προβλημάτων όλων των κλάδου της ψηφιακής οικονομίας.
  4. Να αναπτύξει το αίσθημα της ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό και την εύρεση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων σε πολύπλοκα πραγματικά προβλήματα.
  5. Να υποστηρίξει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων.
  6. Να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του προγράμαμτος στην αγορά εργασίας. 

 

Το Πρόγραμμα AUEB Coding Factory ενισχύει την ισότητα στην εκπαίδευση συμπεριλαμβάνοντας ομάδες εκπαιδευομένων από διαφορετικά επαγγελματικά και επιστημονικά υπόβαθρα αλλά και με διαφορετικές ικανότητες. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των κλάδων της οικονομίας να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια από το Πρόγραμμα AUEB Coding Factory ιδιαίτερα για άτομα ή ομάδες με μικρότερη ποσοστιαία πρόσβαση στις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως γυναίκες, άνεργοι, φοιτητές, κλπ.