ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το Πρόγραμμα AUEB Coding Factory είναι εξάμηνης διάρκειας (300 ώρες διδασκαλίας και επιπλέον διδακτικές δραστηριότητες στο χώρο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων)  και απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των κατηγοριών (με καθόλου εμπειρία, με μικρή εμπειρία ή με εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής) που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον χώρο του προγραμματισμού. Απευθύνεται σε όσους δεν διαθέτουν εμπειρία στο χώρο του προγραμματισμού και θα ήθελα να κάνουν μία αλλαγή στην καριέρα τους. Απευθύνεται επίσης σε τελειοφοίτους ή αποφοίτους τμημάτων και σχολών Πληροφορικής που θέλουν να εργαστούν στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού.


Το Πρόγραμμα AUEB Coding Factory αποτελείται από δύο υπό-προγράμματα:

A. Διδασκαλία. Απαρτίζεται από συνολικά τέσσερεις (4) ενότητες, 16ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 

Ενότητα Α: Προγραμματισμός με Java: Από το Α στο Ω, 
Ενότητα Β: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων,
Ενότητα Γ: Προγραμματισμός στο Web και Επιχειρησιακές Εφαρμογές,
Ενότητα Δ: Επαγγελματικά Θέματα / Καινοτομία / Επιχειρηματικότητα

 

B. On-Job Training & Mentoring. Απαρτίζεται και αναλύεται σε ένα πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευομένων σε πραγματικές συνθήκες σε επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού. Αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη μέσα από τις αρχές της βιωματικής μάθησης,  η οποία όμως έχει ανάγκη από προγραμματισμό, σχεδιασμό και προετοιμασία, αρχικά σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, και στη συνέχεια σε πραγματικές συνθήκες (επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού). 

 

Οι Κύριες Περιοχές Εξειδίκευσης Είναι Οι Ακόλουθες:

Προγραμματισμός 

Συναρτησιακός / Διαδικασιακός Προγραμματισμός  με Java (Functional / Procedural Programming)

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με Java (Object-Oriented Programming)

Καλές πρακτικές προγραμματισμού (Design Patterns)

Προγραμματισμός Δικτύου με Sockets (Sockets Network Programming)

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Algorithms and Data Structures)

Γραφικές Διεπαφές και UX/UI (Graphical User Interfaces / UX/UI)

Βάσεις Δεδομένων / SQL / XML / RDF /  SparQL

Java EE / Spring

Javascript / Angular / NoSQL Databases

Node.js / Bootstrap

Web CMS / Drupal

 

 

Καινοτομία 

Design Thinking

Συνδημιουργία (Co-creation)

Project-based Learning

 

 

Επαγγελματικές Δεξιότητητες 

On-job training / Work-based Learning

On-job Mentoring